نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبیاری آثار استفاده از فاضلاب صنعتی تصفیه‌نشده در آبیاری کلزا (مطالعة موردی: فاضلاب خام کارخانة خمیرمایه) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 37-45]
 • آبیاری ارزیابی آثار آبیاری با فاضلاب تصفیه‌‌شده بر برخی خصوصیات خاک [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 17-24]
 • آبیاری با آب شور بررسی خصوصیات خاک تحت تأثیر آبیاری با آب های غیرمتعارف در دو عمق سطحی و تحتانی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 141-149]
 • آب زیربحرانی و فوق‌بحرانی تصفیة پساب های دارویی با استفاده از فناوری آب زیربحرانی و فو قبحرانی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 9-16]
 • آب کشاورزی دامنه کاربرد فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی و اهمیت مدیریت صحیح آن در کشور [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 93-102]
 • آب لب شور بررسی خصوصیات خاک تحت تأثیر آبیاری با آب های غیرمتعارف در دو عمق سطحی و تحتانی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 141-149]
 • آب‌های نامتعارف ارزیابی آثار آبیاری با فاضلاب تصفیه‌‌شده بر برخی خصوصیات خاک [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 17-24]
 • آرسنیک مطالعة حذف آرسنیک از آب سنتتیک با استفاده از کربن فعالشده از پوست گردو [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 49-58]
 • آفتابگردان بررسی اثر آبیاری آفتابگردان روغنی با پساب تصفیه‌شده شهری بر رشد و عملکرد گیاه و کیفیت خاک [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 27-40]
 • آگاهی عمومی ارزیابی آگاهی و مقبولیت عمومی استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده در شهر یزد [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 17-26]
 • آموزش و فرهنگ‌سازی شناخت ضرورت‌های آموزش استفادة مجدد از پساب‌ها (در بخش کشاورزی) در کشور [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 25-35]
 • آنالیز واریانس بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر تصفیة فاضلاب توسط راکتور ناپیوستة متوالی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 173-185]

ا

 • ایزوترم لانگمویر مطالعة حذف آرسنیک از آب سنتتیک با استفاده از کربن فعالشده از پوست گردو [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 49-58]
 • استفادة دوباره برنامه‌ریزی درازمدت استفادة دوباره از آب [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-5]
 • استفادة مجدد آثار استفاده از فاضلاب صنعتی تصفیه‌نشده در آبیاری کلزا (مطالعة موردی: فاضلاب خام کارخانة خمیرمایه) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 37-45]
 • استفادة مجدد از پساب شناخت ضرورت‌های آموزش استفادة مجدد از پساب‌ها (در بخش کشاورزی) در کشور [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 25-35]
 • استفادة مجدد از پساب بررسی اثر آبیاری آفتابگردان روغنی با پساب تصفیه‌شده شهری بر رشد و عملکرد گیاه و کیفیت خاک [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 27-40]
 • استنتاج فازی ارائة الگوریتم مبتنی بر ریسک برای انتخاب گزینة برتر بازیافت پساب [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 103-118]
 • افزودنی‌های خاک مهار رواناب و هدررفت خاک با استفاده از کاربرد ترکیبی ورمی‌کمپوست و ویناس [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 81-91]
 • اکسیژن مورد نیاز شیمیایی مطالعة قابلیت سامانة راکتور ایرلیفت ناپیوستة پشت سر هم در تصفیة فاضلاب نفتی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 119-128]
 • انرژی بررسی مقایسه‌ای کاربری پساب خروجی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب صنعتی با رویکرد مصرف انرژی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 7-15]
 • انعقاد و لخته سازی مدل سازی آماری و بهینه سازی فرایند تصفیة فاضلاب صنعتی مجتمع فولاد مبارکه به روش سطح پاسخ [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 159-171]

ب

 • بازیافت شناخت ضرورت‌های آموزش استفادة مجدد از پساب‌ها (در بخش کشاورزی) در کشور [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 25-35]
 • بازیافت بررسی مقایسه‌ای کاربری پساب خروجی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب صنعتی با رویکرد مصرف انرژی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 7-15]
 • بازیافت آب ارزیابی آگاهی و مقبولیت عمومی استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده در شهر یزد [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 17-26]
 • بازیافت پساب ارزیابی ضرورت اقتصادی و اجتماعی بازیافت پساب در کشور [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-7]
 • بازیافت پساب ارائة الگوریتم مبتنی بر ریسک برای انتخاب گزینة برتر بازیافت پساب [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 103-118]
 • بازیافت پساب تحلیل پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مصرف پساب های بازیافتی براساس منطق فازی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 129-140]
 • بازچرخانی آب مهار رواناب و هدررفت خاک با استفاده از کاربرد ترکیبی ورمی‌کمپوست و ویناس [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 81-91]
 • بازده حذف تصفیة پساب های دارویی با استفاده از فناوری آب زیربحرانی و فو قبحرانی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 9-16]
 • باکتری ای‌کلای ضد عفونی‌کردن فاضلاب شهری توسط سامانه‌های دوغابی و سیمانی نانوذرات TiO2 [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 59-69]
 • بحران آب ارزیابی آثار آبیاری با فاضلاب تصفیه‌‌شده بر برخی خصوصیات خاک [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 17-24]
 • بحران آب بررسی خصوصیات خاک تحت تأثیر آبیاری با آب های غیرمتعارف در دو عمق سطحی و تحتانی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 141-149]
 • برش مکانیکی ارتقای بازدهی فرایند هوازی- ته‌نشینی- بی‌هوازی در کاهش حجم لجن در راکتور ناپیوستة متوالی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 71-80]
 • برنامه‌ریزی درازمدت برنامه‌ریزی درازمدت استفادة دوباره از آب [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-5]
 • بهینه سازی مدل سازی آماری و بهینه سازی فرایند تصفیة فاضلاب صنعتی مجتمع فولاد مبارکه به روش سطح پاسخ [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 159-171]
 • بیواتانول تولید بیوانرژی از گیاه سورگوم شیرین آبیاری شده با پساب در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 151-157]
 • بیوانرژی تولید بیوانرژی از گیاه سورگوم شیرین آبیاری شده با پساب در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 151-157]
 • بیوراکتور غشایی مقایسة مشخصات کیفی لجن در فرایند تلفیقی بیوراکتور غشایی رشد چسبیده با بستر شناور و بیوراکتور غشایی متعارف [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 47-56]
 • بیوگاز تحلیل هیدرودینامیکی فرایند تصفیة پساب پالایشگاهی در یک راکتور UASB با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 57-66]
 • بیوگاز برآورد پتانسیل تولید بیوگاز و برق از فاضلاب شهری در کشور [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 41-48]

پ

 • پایلوت آب غیرمتعارف برنامه‌ریزی درازمدت استفادة دوباره از آب [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-5]
 • پیامد اجتماعی تحلیل پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مصرف پساب های بازیافتی براساس منطق فازی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 129-140]
 • پتانسیل انرژی برآورد پتانسیل تولید بیوگاز و برق از فاضلاب شهری در کشور [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 41-48]
 • پتروشیمی فجر به کارگیری روش های آماری برای افزایش دقت مدلسازی تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 187-198]
 • پذیرش اجتماعی تحلیل پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مصرف پساب های بازیافتی براساس منطق فازی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 129-140]
 • پساب شهری بررسی اثر آبیاری آفتابگردان روغنی با پساب تصفیه‌شده شهری بر رشد و عملکرد گیاه و کیفیت خاک [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 27-40]
 • پساب شهری ارائة الگوریتم مبتنی بر ریسک برای انتخاب گزینة برتر بازیافت پساب [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 103-118]
 • پساب فاضلاب تولید بیوانرژی از گیاه سورگوم شیرین آبیاری شده با پساب در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 151-157]

ت

 • تحلیل ریسک ارائة الگوریتم مبتنی بر ریسک برای انتخاب گزینة برتر بازیافت پساب [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 103-118]
 • تحلیل عاملی به کارگیری روش های آماری برای افزایش دقت مدلسازی تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 187-198]
 • تحلیل فازی تحلیل پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مصرف پساب های بازیافتی براساس منطق فازی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 129-140]
 • تحلیل مؤلفة اصلی به کارگیری روش های آماری برای افزایش دقت مدلسازی تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 187-198]
 • ترکیب‌های دارویی تصفیة پساب های دارویی با استفاده از فناوری آب زیربحرانی و فو قبحرانی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 9-16]
 • تصفیة پساب تحلیل هیدرودینامیکی فرایند تصفیة پساب پالایشگاهی در یک راکتور UASB با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 57-66]
 • تصفیة فاضلاب دامنه کاربرد فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی و اهمیت مدیریت صحیح آن در کشور [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 93-102]
 • تصفیة فاضلاب بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر تصفیة فاضلاب توسط راکتور ناپیوستة متوالی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 173-185]
 • تصفیه خانة فاضلاب صنعتی به کارگیری روش های آماری برای افزایش دقت مدلسازی تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 187-198]
 • تصفیه‌خانه بررسی مقایسه‌ای کاربری پساب خروجی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب صنعتی با رویکرد مصرف انرژی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 7-15]
 • تصمیم گیری چندمعیاره ارائة الگوریتم مبتنی بر ریسک برای انتخاب گزینة برتر بازیافت پساب [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 103-118]
 • توسعة منابع آب برنامه‌ریزی درازمدت استفادة دوباره از آب [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-5]
 • تولید رسوب مهار رواناب و هدررفت خاک با استفاده از کاربرد ترکیبی ورمی‌کمپوست و ویناس [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 81-91]

ج

 • جذب سطحی مطالعة حذف آرسنیک از آب سنتتیک با استفاده از کربن فعالشده از پوست گردو [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 49-58]

ح

 • حرارت‌دهی ارتقای بازدهی فرایند هوازی- ته‌نشینی- بی‌هوازی در کاهش حجم لجن در راکتور ناپیوستة متوالی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 71-80]

خ

 • خاک آثار استفاده از فاضلاب صنعتی تصفیه‌نشده در آبیاری کلزا (مطالعة موردی: فاضلاب خام کارخانة خمیرمایه) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 37-45]
 • خاک بررسی اثر آبیاری آفتابگردان روغنی با پساب تصفیه‌شده شهری بر رشد و عملکرد گیاه و کیفیت خاک [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 27-40]
 • خاک فرسایش‌پذیر مهار رواناب و هدررفت خاک با استفاده از کاربرد ترکیبی ورمی‌کمپوست و ویناس [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 81-91]

د

 • درصد آهک خاک بررسی خصوصیات خاک تحت تأثیر آبیاری با آب های غیرمتعارف در دو عمق سطحی و تحتانی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 141-149]
 • درک عمومی شناخت ضرورت‌های آموزش استفادة مجدد از پساب‌ها (در بخش کشاورزی) در کشور [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 25-35]
 • دشت قم بررسی خصوصیات خاک تحت تأثیر آبیاری با آب های غیرمتعارف در دو عمق سطحی و تحتانی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 141-149]
 • دفع فاضلاب ارزیابی ضرورت اقتصادی و اجتماعی بازیافت پساب در کشور [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-7]
 • دلفی شناخت ضرورت‌های آموزش استفادة مجدد از پساب‌ها (در بخش کشاورزی) در کشور [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 25-35]
 • دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) تحلیل هیدرودینامیکی فرایند تصفیة پساب پالایشگاهی در یک راکتور UASB با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 57-66]

ر

 • راکتور ایرلیفت ناپیوستة پشت سر هم مطالعة قابلیت سامانة راکتور ایرلیفت ناپیوستة پشت سر هم در تصفیة فاضلاب نفتی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 119-128]
 • راکتور بی‌هوازی جریان بالارو تحلیل هیدرودینامیکی فرایند تصفیة پساب پالایشگاهی در یک راکتور UASB با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 57-66]
 • راکتور ناپیوستة متوالی بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر تصفیة فاضلاب توسط راکتور ناپیوستة متوالی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 173-185]
 • رآکتور ناپیوسته تصفیة پساب های دارویی با استفاده از فناوری آب زیربحرانی و فو قبحرانی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 9-16]
 • رشد چسبیده مقایسة مشخصات کیفی لجن در فرایند تلفیقی بیوراکتور غشایی رشد چسبیده با بستر شناور و بیوراکتور غشایی متعارف [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 47-56]
 • روش IPCC برآورد پتانسیل تولید بیوگاز و برق از فاضلاب شهری در کشور [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 41-48]
 • روش سطح پاسخ بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر تصفیة فاضلاب توسط راکتور ناپیوستة متوالی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 173-185]
 • روش کیفی تحلیل کیفی موانع اجتماعی- فرهنگی استفاده از آب بازیافتی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 67-77]

ز

 • زیان اقتصادی ارزیابی ضرورت اقتصادی و اجتماعی بازیافت پساب در کشور [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-7]
 • زیست محیطی مطالعة قابلیت سامانة راکتور ایرلیفت ناپیوستة پشت سر هم در تصفیة فاضلاب نفتی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 119-128]
 • زغال پوست گردو مطالعة حذف آرسنیک از آب سنتتیک با استفاده از کربن فعالشده از پوست گردو [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 49-58]
 • زنان تحلیل کیفی موانع اجتماعی- فرهنگی استفاده از آب بازیافتی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 67-77]

س

 • سی او دی مدل سازی آماری و بهینه سازی فرایند تصفیة فاضلاب صنعتی مجتمع فولاد مبارکه به روش سطح پاسخ [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 159-171]
 • سطح پاسخ مدل سازی آماری و بهینه سازی فرایند تصفیة فاضلاب صنعتی مجتمع فولاد مبارکه به روش سطح پاسخ [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 159-171]
 • سیمان ضد عفونی‌کردن فاضلاب شهری توسط سامانه‌های دوغابی و سیمانی نانوذرات TiO2 [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 59-69]
 • سوخت زیستی تولید بیوانرژی از گیاه سورگوم شیرین آبیاری شده با پساب در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 151-157]
 • سورگوم شیرین تولید بیوانرژی از گیاه سورگوم شیرین آبیاری شده با پساب در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 151-157]

ش

 • شاخص فیلتراسیون مقایسة مشخصات کیفی لجن در فرایند تلفیقی بیوراکتور غشایی رشد چسبیده با بستر شناور و بیوراکتور غشایی متعارف [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 47-56]
 • شبکة عصبی مصنوعی به کارگیری روش های آماری برای افزایش دقت مدلسازی تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 187-198]
 • شبیه‌ساز باران مهار رواناب و هدررفت خاک با استفاده از کاربرد ترکیبی ورمی‌کمپوست و ویناس [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 81-91]
 • شهر یزد ارزیابی آگاهی و مقبولیت عمومی استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده در شهر یزد [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 17-26]

ع

 • عملکرد محصول بررسی اثر آبیاری آفتابگردان روغنی با پساب تصفیه‌شده شهری بر رشد و عملکرد گیاه و کیفیت خاک [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 27-40]

ف

 • فاضلاب ضد عفونی‌کردن فاضلاب شهری توسط سامانه‌های دوغابی و سیمانی نانوذرات TiO2 [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 59-69]
 • فاضلاب برآورد پتانسیل تولید بیوگاز و برق از فاضلاب شهری در کشور [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 41-48]
 • فاضلاب تصفیه تصفیه‌‌شده ارزیابی آثار آبیاری با فاضلاب تصفیه‌‌شده بر برخی خصوصیات خاک [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 17-24]
 • فاضلاب تصفیهشده تحلیل کیفی موانع اجتماعی- فرهنگی استفاده از آب بازیافتی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 67-77]
 • فاضلاب تصفیه‌شده ارزیابی آگاهی و مقبولیت عمومی استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده در شهر یزد [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 17-26]
 • فاضلاب صنعتی آثار استفاده از فاضلاب صنعتی تصفیه‌نشده در آبیاری کلزا (مطالعة موردی: فاضلاب خام کارخانة خمیرمایه) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 37-45]
 • فاضلاب صنعتی بررسی مقایسه‌ای کاربری پساب خروجی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب صنعتی با رویکرد مصرف انرژی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 7-15]
 • فاضلاب گالوانیزه مدل سازی آماری و بهینه سازی فرایند تصفیة فاضلاب صنعتی مجتمع فولاد مبارکه به روش سطح پاسخ [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 159-171]
 • فعالیت ضد میکروبی ضد عفونی‌کردن فاضلاب شهری توسط سامانه‌های دوغابی و سیمانی نانوذرات TiO2 [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 59-69]
 • فقر ارزیابی ضرورت اقتصادی و اجتماعی بازیافت پساب در کشور [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-7]

ک

 • کاتالیزگری نوری ضد عفونی‌کردن فاضلاب شهری توسط سامانه‌های دوغابی و سیمانی نانوذرات TiO2 [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 59-69]
 • کاربری پساب بررسی مقایسه‌ای کاربری پساب خروجی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب صنعتی با رویکرد مصرف انرژی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 7-15]
 • کاهش حجم لجن ارتقای بازدهی فرایند هوازی- ته‌نشینی- بی‌هوازی در کاهش حجم لجن در راکتور ناپیوستة متوالی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 71-80]
 • کیفیت لجن مقایسة مشخصات کیفی لجن در فرایند تلفیقی بیوراکتور غشایی رشد چسبیده با بستر شناور و بیوراکتور غشایی متعارف [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 47-56]
 • کلر محلول خاک بررسی خصوصیات خاک تحت تأثیر آبیاری با آب های غیرمتعارف در دو عمق سطحی و تحتانی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 141-149]
 • کمبود آب ارزیابی ضرورت اقتصادی و اجتماعی بازیافت پساب در کشور [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 1-7]

گ

 • گرانول هوازی مطالعة قابلیت سامانة راکتور ایرلیفت ناپیوستة پشت سر هم در تصفیة فاضلاب نفتی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 119-128]

م

 • محصولات کشاورزی آثار استفاده از فاضلاب صنعتی تصفیه‌نشده در آبیاری کلزا (مطالعة موردی: فاضلاب خام کارخانة خمیرمایه) [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 37-45]
 • مدیریت آب مهار رواناب و هدررفت خاک با استفاده از کاربرد ترکیبی ورمی‌کمپوست و ویناس [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 81-91]
 • مدیریت صحیح آب دامنه کاربرد فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی و اهمیت مدیریت صحیح آن در کشور [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 93-102]
 • مدل اولرین تحلیل هیدرودینامیکی فرایند تصفیة پساب پالایشگاهی در یک راکتور UASB با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 57-66]
 • مقبولیت اجتماعی تحلیل پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مصرف پساب های بازیافتی براساس منطق فازی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 129-140]
 • مقبولیت عمومی ارزیابی آگاهی و مقبولیت عمومی استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده در شهر یزد [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 17-26]
 • مواد مغذی مقایسة مشخصات کیفی لجن در فرایند تلفیقی بیوراکتور غشایی رشد چسبیده با بستر شناور و بیوراکتور غشایی متعارف [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 47-56]
 • موانع اجتماعی تحلیل کیفی موانع اجتماعی- فرهنگی استفاده از آب بازیافتی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 67-77]
 • موانع فرهنگی تحلیل کیفی موانع اجتماعی- فرهنگی استفاده از آب بازیافتی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 67-77]

ن

 • نانوذرات تیتانیم دی‌اکساید ضد عفونی‌کردن فاضلاب شهری توسط سامانه‌های دوغابی و سیمانی نانوذرات TiO2 [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 59-69]
 • نحوة آبیاری دامنه کاربرد فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی و اهمیت مدیریت صحیح آن در کشور [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 93-102]
 • نشاسته بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر تصفیة فاضلاب توسط راکتور ناپیوستة متوالی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 173-185]
 • نوع خاک کشاورزی دامنه کاربرد فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی و اهمیت مدیریت صحیح آن در کشور [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 93-102]

و

 • واحدهای تصفیة پساب تصفیة پساب های دارویی با استفاده از فناوری آب زیربحرانی و فو قبحرانی [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 9-16]
 • ویکور فازی ارائة الگوریتم مبتنی بر ریسک برای انتخاب گزینة برتر بازیافت پساب [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 103-118]

ه

 • هاضم برآورد پتانسیل تولید بیوگاز و برق از فاضلاب شهری در کشور [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 41-48]
 • هیدروکربن های نفتی مطالعة قابلیت سامانة راکتور ایرلیفت ناپیوستة پشت سر هم در تصفیة فاضلاب نفتی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 119-128]

ی

 • یزد ارزیابی آثار آبیاری با فاضلاب تصفیه‌‌شده بر برخی خصوصیات خاک [دوره 1، شماره 1، 1393، صفحه 17-24]