راهنمای نویسندگان

برای دریافت فایل "راهنمای تنظیم مقالات" خواهشمند است بر روی لینک زیر کلیک فرمایید:

فایل راهنمای تنظیم مقالات

 

جهت دریافت جدول "معادل فارسی برای عبارات انگلیسی" بر روی لینک زیر کلیک فرمایید:

جدول معادل فارسی برای عبارات انگلیسی