شماره جاری: دوره 2، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 93-198 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی