مطالعة قابلیت سامانة راکتور ایرلیفت ناپیوستة پشت سر هم در تصفیة فاضلاب نفتی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست

چکیده

آلودگی آب ها به هیدروکربن های نفتی و ترکیبات خطرناک موجود در آن، تهدیدی شایان توجه برای محیط زیست و سلامت انسان است. با توجه به بالابودن میزان این ترکیبات، خواص فیزیکی متنوع آن ها و پرهزینه بودن فناوری های تصفیة فیزیکوشیمیایی، به روشی اقتصادی و زیست محیطی مانند زیست پالایی برای تصفیة این آلاینده ها نیاز است. در این زمینه، از سامانة اس بی آ آر به همراه گرانول های هوازی با سیکل شش ساعته استفاده شد. در 120 روز راهبری سامانه، مقدار اکسیژن مورد نیاز واکنش شیمیایی و هیدروکربن های نفتی کل معادل به ترتیب تا 500 میلی گرم در لیتر و 115 میلی گرم در لیتر افزایش داده شدند. پس از تشکیل گرانول، راندمان حذف به طور معناداری افزایش یافت، به گونه ای که در مرحلة افزایش بار، راندمان حذف اکسیژن مورد نیاز واکنش شیمیایی و تی پی اچ معادل، هیچگاه کمتر از 87/3 درصد و 88 درصد نبود. گرانول های ایجادشده از نظر ظاهری قهوه ای رنگ و از نظر اندازه، در محدودة 5-13 میلیمتر بودند. میزان گرانول سازی و رطوبت گرانول ها به ترتیب برابر 97/6 درصد و 92 درصد بود و سرعت سقوط آن ها در محدودة 3-3/32 سانتیمتر در ثانیه بود که بالاتر از سرعت ته نشینی فلوک هاست. نتایج نشان داد گرانوله شدن یک فناوری بسیار کارآمد و انعطاف پذیر برای تصفیة آلاینده ها در مقیاس کامل است و سبب بهبود مشخصات سامانه و کاهش چشمگیر مدت زمان ته نشینی می شود که تأثیر بسزایی در کاهش سیکل تصفیة آلاینده ها دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of SBAR Capability in Petroleum Wastewater Treatment

نویسندگان [English]

  • Shabnam Taghipour
  • Bita Ayati
Environmental Engineering Division, Faculty of Civil & Environmental Engineering, Tarbiat Modares University, P.O. Box 14115-397, Tehran, Iran
چکیده [English]

Petroleum water pollution and its hazardous substances are significant threat to the environment and human health. Due to high levels of these compounds, various physical properties and costly physicochemical treatment technologies, economic and environmental methods such as biological treatment are required for treating these compounds. In this way SBAR system with aerobic granules was used in 6-hour cycle. During 120-day, concentration of COD and relative TPH was increased to 500 mg/L and 115 mg/L, respectively. By Formation of granules, removal efficiency increased significantly. So that removal of COD and TPH, was never less than 87.3% and 88%. Granules were brown and their size was in the range of 5-13 mm. Granulation ratio and moisture content of granules was 97.6% and 92%, respectively and their velocity was in the range of 3-3.32 cm/s, which was higher than flock's velocity. Results showed that granulation is an efficient and flexible technology for full-scale treatment of pollutants which improves characteristics of the system and decreases the duration of sedimentation in a cycle and consequently reduces treatment time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SBAR
  • Aerobic granules
  • petroleum hydrocarbons
  • Environmental
  • COD
[1]. Diya’uddeen, B., H., Rahim Pouran, Sh., Abdul Aziz, A.R., Nashwan, S.M., Ashri W., Daud, W. and Shaaban, M.G. (2014). Hybrid of Fenton and sequencing batch reactor for petroleum refinery wastewater treatment", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 153, 25-35.
 
[2]. Jasmine, J., Mukherji, S. (2015). "Characterization of oily sludge from a refinery and biodegradability assessment using various hydrocarbon degrading strains and reconstituted consortia", Journal of Environmental Management, 149, 118-125.
 
[3]. Ni, B. J. (2013), "Formation, characterization and mathematical modeling of the aerobic granular sludge", Springer Theses, 131, 1-25.

[4]. Rosman, N., Anuar, A., N., Chelliapan, Sh., Fadhil, Md., D., M., Ujang, Z. (2014), "Characteristics and performance of aerobic granular sludge treating rubber wastewater at different hydraulic retention time", Journal of Bioresource Technology, 161, 155–161.

[5]. Verawaty, M., Tait, S., Pijuan, M., Yuan, Z., Bond, P. (2013), "Breakage and growth towards a stable aerobic granule size during the treatment of wastewater", Journal of water research, 47, 5338-5349.
 
[6]. Long, B., Yang, Ch., Pu, W., Yang, J., Liu, F., Zhang, L., Zhang, J., Cheng, K. (2015), "Tolerance to organic loading rate by aerobic granular sludge in a cyclic aerobic granular reactor", Journal of Bioresource Technology, 182 (2015) 314-322.

[7]. Thanh, B., X. (2005), "Aerobic granulation coupled membrane bioreactor", M.Sc. Thesis, Chemistry and Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology, Thailand.

[8]. Luo, J., Hao, T., Wei, L., Mackey, H., R., Lin, Z., Chen, G. (2014), "Impact of influent COD/N ratio on disintegration of aerobic granular sludge", Journal of water research, 62, 127-135.

[9]. Di Bella, G., Torregrossa, M. (2013). ''Simultaneous nitrogen and organic carbon removal in aerobic granular sludge reactors operated with high dissolved oxygen concentration'', Journal of Bioresource Technology, 142, 706–713.

[10]. Moghaddam, S., S., Moghaddam, M., R., A. (2015), "Cultivation of aerobic granules under different pre-anaerobic reaction times in sequencing batch reactors", Journal of Separation and Purification Technology, 142, 149–154.

[11]. Li, Y., Zou, J., Zhang, L. Sun, J. (2014). "Aerobic granular sludge for simultaneous accumulation of mineral phosphorus and removal of nitrogen via nitrite in wastewater", Journal of Bioresource Technology, 154, 178–184.

[12]. Long, B., Yang, C. Z., Pu, W. H., Yang, J. K., Shi Y. F., Wang, J. (2014), "The stability of aerobic granular sludge treating municipal sludge deep dewatering filtrate in a bench scale sequencing batch reactor", Bioresource Technology, 169, 244–250.

[13]. Wei, D., Shi, L., Yan, T., Zhang,G., Wang, Y., Du, B. (2014), "Aerobic granules formation and simultaneous nitrogen and phosphorus removal treating high strength ammonia wastewater in sequencing batch reactor", Journal of Bioresource Technology, 171, 211–216.

[14]. سیروس رضایی، ل. (1388). نقش پلیمر کیتوزان در گرانوله شدن در سیستم جی اس بی آ آر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده عمران و محیط زیست، تهران.

[15]. رضایی، م. (1392). بررسی قابلیت سیستم اس بی آ آر در حذف MTBE . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده عمران و محیط زیست، تهران.

[16]. رحیمی، م. (1392). حذف هیدروکربن های نفتی از فاضلاب با استفاده از سامانه تلفیقی MBBR/UV . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

[17]. APHA, AWWA, WPCF. (2012). Standard Methods for the Examination of Water and wastewater, 20th ed. Washangton DC: American Public Health Association Press.

[18]. Lopez-Palau, S., Pinto, A., Basset, N., Dosta, J. and Mata-Alvarez, J. (2012), "ORP slope and feast–famine strategy as the basis of the control of a granular sequencing batch reactor treating winery wastewater", Journal of Biochemical Engineering, 68, 190-198.

[19]. Wang, F., Yang, F.-L., Zhang, X.-W., Liu, Y.-H., Zhang, H.-M., Zhou, J., (2005). "Effects of cycle time on properties of aerobic granules in sequencing batch airlift reactors", World Journal of Microbiol. Biotechnol. 21, 1379-1384.

[20]. Song, Y., Ishii, S., Rathnayake, L., Ito, T., Satoh H., Okabe, S. (2013), "Development and characterization of the partial nitrification aerobic granules in a sequencing batch airlift reactor", Journal of Bioresource Technology, 139, 285–291.

[21]. Lee, D., Chen, Y., Show, K., Whiteley, C., G., Tay, J. (2010), "Advances in aerobic granule formation and granule stability in the course of storage and reactor operation", Journal of Biotechnology Advances, 28, 919-934.