اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمود کمره‌ای

عضو هیات علمی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

kamareiut.ac.ir
021-61112254

سردبیر

دکتر محمدرضا مهرنیا

عضو هیات علمی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

mmehrniaut.ac.ir
021-61112184

مدیر داخلی

مهندس میترا بیات

مدیر داخلی

mitra.bayatut.ac.ir
021-66954041

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدمهدی امین

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

aminhlth.mui.ac.ir

دکتر بابک بنکدارپور

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

babakbaut.ac.ir

دکتر علی ترابیان

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

atorabiut.ac.ir

دکتر فرامرز دولتی ارده جانی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

fdoulatiut.ac.ir

دکتر ناصر رازقی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

n_razeghi249hotmail.com

دکتر سید جلال الدین شایگان

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

shayegansharif.edu

دکتر محمدحسین صراف زاده

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

sarrafzdhut.ac.ir

دکتر حمیدرضا صفوی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

hasafavicc.iut.ac.ir

دکتر امین علیزاده

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

alizadehgmail.com

دکتر عبدالمجید لیاقت

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

aliaghatut.ac.ir

دکتر ناصر مهردادی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

mehrdadiut.ac.ir

دکتر سیمین ناصری

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

naserisetums.ac.ir

دکتر سارا نظیف

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

snazifut.ac.ir