درباره نشریه

 رشد جمعیت و لزوم توسعه پایدار صنعت و کشاورزی از یک سو و کمبود منابع آب به دلیل قرارگیری کشور ایران در موقعیت جغرافیایی خشک و نیمه خشک و وقوع خشکسالی‌های اخیر از سوی دیگر، مساله کمبود منابع آبی و یا به عبارتی بحران آب در کشور را به صورت جدی مطرح نموده است. از آنجاییکه امکان توسعه بیشتر منابع آب تجدید شونده با توجه به شرایط موجود تقریبا امری غیرممکن می‌باشد، بنابراین رویکرد مهم پیش رو تامین نیازهای آبی از طریق منابع آب غیرمتعارف می‌باشد. از میان منابع متنوع آب‌های غیرمتعارف، استفاده از پساب تولیدی در بخش‌های مختلف شهری، صنعتی و کشاورزی به عنوان منبعی پایدار برای مدیریت بحران آب به عنوان راهکاری استراتژیک مورد توجه می‌باشد.

با توجه به اهمیت و گستردگی موضوع، نشریه بازیافت آب با هدف ایجاد مرجعی غنی و جامع در خصوص جدیدترین و معتبرترین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی در حوزه بازیافت آب، پذیرای دستاوردهای پژوهشگران این حوزه می‌باشد. نشریه بازیافت آب در محورهای زیر پذیرای مقالات محققان و صاحبنظران این حوزه می‌باشد:

  • استفاده دوباره و بازچرخانی آب 
  • منابع آب
  • بهداشت محیط
  • محیط زیست و انرژی
  • مدیریت، اقتصاد و اجتماع
  • فناوری‌ها
  • شهری
  • صنعتی
  • کشاورزی و فضای سبز
  • آموزش و فرهنگ سازی