اصول اخلاقی انتشار مقاله

مفاد علمی مقاله بایستی از نتایج کارهای پژوهشی نویسنده (ها) و یا از گردآوری مقالات پژوهشی باشد و تاکنون در هیچ یک از مجلات داخلی و یا خارجی به چاپ نرسیده باشد.

لطفا پس از ارسال مقاله به این نشریه، تا قبل از تعیین تکلیف مقاله از ارسال آن به سایر نشریات خودداری نمایید.