تحلیل پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مصرف پساب های بازیافتی براساس منطق فازی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکدة حقوق و علوم اجتماعی، مؤسسة تحقیقات اجتماعی

2 اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی

چکیده

از جمله سیاست های جدید تأمین منابع آب برای پاسخ به نیازهای روزافزون جمعیت درحال افزایش کشور، بازچرخانی و استفادة مجدد از آب های غیرمتعارف است، اما به دلیل اینکه محصول نهایی این فرایندها ارتباط مستقیم با مصرف کننده دارد، مقبولیت اجتماعی آن در جامعه نقش مهمی را در موفقیت طرح های استفادة مجدد از پساب تصفیه شده ایفا می کند. از این رو، ضروری است پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن با ارزیابی تأثیر سیاست ها و اقدامات عمومی و خصوصی بر اجتماعات انسانی، بررسی و تحلیل شود. پژوهش حاضر حاصل تحقیقی در زمینة برآورد متغیرهای تأثیرگذار بر پذیرش اجتماعی طرح بازیافت پساب های شهری، صنعتی و کشاورزی با استفاده از روش استنباط فازی است. نتایج نشان می دهد زمانیکه هدف از بازیافت پساب، مصارف شهری است -حتی در وضعیتی که ورودی های سامانه در بهترین موقعیت باشند- پذیرش اجتماعی طرح به حد بسیار بالا (عدد فازی 5) نمی رسد، اما برای مصارف صنعتی یا کشاورزی پذیرش اجتماعی بالا امکان پذیرتر است. بی اعتنایی کامل به ورودی های سامانه برای مصارف شهری و پذیرش اجتماعی بسیار پایین موجب بحران های اجتماعی، مقاومت یا اعتراض های جمعی می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Social and Cultural Implications of the Wastewaters Recycling Based on Fuzzy Logic

نویسندگان [English]

  • Fattaneh hajilou 1
  • Vahid Ghassemi 2
  • Seyyed Ali Hashemianfar 2
1 Social Science Research Center, University of Tabriz, P.O. Box: 51666-16471, Tabriz, Iran
2 Social Science Department, Literature and Human Science Faculty, University of Isfahan, P.O. Box: 81746-73441, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Recycling and reuse of wastewaters are of the new policies that provide water resources to respond to the need of the growing population. In many societies, social acceptability of these processes has an important role in the success of the reuse from refined wastewater, because the final product of this process is in direct relation with the consumer. Therefore, social and cultural implications of wastewater treatment should be investigated and the effects of public and private policies and practices on human communities must be analyzed. This paper is based on findings of a research project by fuzzy inference methods to determine the affecting factors on social acceptability of the use of recovery waste waters from urban, industrial and agricultural water consumptions. The results show social acceptability of the project won't be very high (fuzzy number 5) in case that the water from recycling will be consumed in urban uses, but for industrial uses or agricultural purposes, it is possible to achieve high social acceptance. Ignoring social variables affecting the system and low social acceptance could make social crisis, mass protests or social resistance against new resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recycling of Wastewaters
  • Fuzzy Analysis
  • Social acceptance
  • Social Acceptability
  • Social Implications
[1]. قاسمی، و.، حاجیلو، ف. (1391)، "گزارش نهایی طرح پیوست فرهنگی طرح کلان ملی دانش و فناوری بازیافت پساب‌های شهری، صنعتی و کشاورزی"، دانشگاه اصفهان، صفحات 75 و 70.
[2]. حسن لی، ع.، جوان، م. (1384)، "ارزیابی پساب تصفیه شده شهری و کاربرد آن در آبیاری فضای سبز مطالعه مورد تصفیه خانه فاضلاب مرودشت"، مجله محیط شناسی، شماره 38، زمستان 84، صفحات 30-23.
[3]. آستانی، س. (1389)، " استفاده از پساب تصفیه شده برای مصارف کشاورزی و صنعت مطالعه مورد مطالعه همدان"، مجموعه مقالات نخستین همایش مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی، تهران، شرکت هم اندیشان کیمیا.
[4]. گریفین، سی. ر. (1390)، "اقتصاد منابع آب تحلیل کمیابی، سیاست ها و طرح ها" ، ترجمه رسول محمد رضایی ، تبریز،  انتشارات دانشگاه تبریز با همکاری شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی.
[5]. جهانی بهنمیری، ا.(1389)، "نگاهی به برنامه‌های استفاده مجدد از فاضلاب‌های تصفیه شده شهری در ایران"، مجموعه مقالات دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب- کاربردهای کشاورزی و فضای سبز، مشهد، مهندسی مشاور سرو آب.
[6]. کریمی پاشاکی، م. (1389)، "مدیریت بهینه منابع آب با استفاده از کاربرد پساب در تغذیه مصنوعی آب‌های زیرزمینی"، مجموعه مقالات دومین سمینار ملی جایگاه آب‌های بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب- کاربردهای کشاورزی و فضای سبز، مشهد، مهندسی مشاور سرو آب.
[7]. مهردادی، ن. ، اکبریان، ا. و حق اللهی، ع. ، (1388)، "استفاده از پساب تصفیه شده فاضلاب شهری در تهیه و نگهداری بتن"، محیط شناسی، سال 35، شماره 50، صفحات 136-129.
[8]. میرکی، غ.، (1386)، "بررسی تبعات اجتماعی و فرهنگی استفاده از پساب حاصل از تصفیه خانه فاضلاب جهت کشاورزی و پرورش آبزیان- پایلوت شهر زابل"، شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان.
[9] Hastings, D. C., (2012), "Wastewater Resource Consent Cultural Impact Assessment Report", Hastings District Council.
[10] Rawiri S., (2011), "A Cultural Impact Assessment of Genesis Energy’s Castle Hill Wind Farm Before The Aee", Genesis Energy Co.
[11] Trajkovska T., M., & Stanislava D., (2009), "Environmental Impact Assessment of the Waste Water Treatment Plant for City of Skopje, International Symposium on Water Management and Hydraulic Engineering", Ohrid/Macedonia, 1-5 September 2009
[12] UNEP, (1991), "Environmental Impact Assessment of waste water Treatments port said case study", UNEP, final report, regional seas report, No.133.
[13] Uddin, M. F., (2012), " Application of Fuzzy Logic in Sociological Research: An Instance of Potential Payoff", Bangladesh e-Journal of Sociology, Vol. 9, Number 2. 2012
 [14]. قاسمی، و.، (1389)، " سیستم های استنباط فازی و پژوهش های اجتماعی"، تهران، انتشارات جامعه شناسان.