بررسی مقایسه‌ای کاربری پساب خروجی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب صنعتی با رویکرد مصرف انرژی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

تهران، دانشگاه تهران، دانشکدة محیط زیست، گروه مهندسی محیط زیست

چکیده

در این تحقیق، 51 تصفیه‌خانة فاضلاب شهرک‌های صنعتی از لحاظ کاربری مختلف پساب خروجی و میزان هزینة انرژی الکتریکی بررسی شدند. در هفده تصفیه‌خانه، پساب خروجی به‌صورت کامل وارد آب‌های سطحی می‌شوند، بیشتر این تصفیه‌خانه‌ها در شمال کشور واقع هستند، 24 تصفیه‌خانه از پساب خروجی برای آبیاری فضای سبز استفاده می‌کنند و پساب سایر تصفیه‌خانه‌ها برای مصارفی مانند کشاورزی و آزادسازی در زمین‌های بکر اطراف تصفیه‌خانه برای تزریق آب‌های زیرزمینی و... کاربرد دارند. همچنین، متوسط هزینة انرژی الکتریکی مصرفی ماهانة تصفیه‌‌خانه‌ها به ازای یک متر مکعب فاضلاب ورودی محاسبه شد و تصفیه‌‌خانه‌ها به پنج گروه با دبی کمتر از m3/day 250 و مقادیر بین 250 الی 500 و 500 الی 750 و 750 الی 1000 و بالای 1000 دسته‌بندی شدند و درنهایت این نتیجه حاصل شد که در تصفیه‌خانه‌های بزرگ‌تر در مقایسه با تصفیه‌خانه‌های کوچک‌تر مصرف انرژی الکتریکی به ازای یک متر مکعب فاضلاب ورودی بیشتر است. حال با توجه به هزینه‌های اعمالی به تصفیه‌‌‌خانه‌های فاضلاب صنعتی به ضرورت استفادة مجدد پساب باید بیشتر توجه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Assessments of Effluent Reuse in Industrial Wastewater Plants with Energy Approach

نویسندگان [English]

  • sahar saghafi
  • Naser mehrdadi
  • Gholamreza Nabi Bid Hendy
  • Malihe Falahnezhad Falahnezhad
  • Farshad Golbabai
School of Environmental Engineering, College of Environment, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

In this research, industrial wastewater treatment plants (IWWTPs) were investigated and categorized by effluent applications and electrical energy cost. For the purpose of this research, 51 plants were assessed and results indicate that 17 plants discharged the effluent directly to the surface water that most of them are located in north of Iran, 24 plants used the effluent for irrigation. Other plants used the effluent for agricultural purposes or discharging it to near lands for feeding ground water resources and etc. Also, average monthly costs of electrical energy consumption per cubic meter of influent of those plants were investigated. IWWTPs were categorized to 5 groups of flow under 250, 250 to 500, 500 to 750, 750 to 1000 and more than 1000 m3/day. Finally, it was concluded that larger IWWTPs consume more electrical energy per cubic meter influent in comparison with smaller IWWTPs. It was concluded that according to the total costs in IWWTPs, necessity of effluent reuse should be more considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effluent Usage
  • Energy
  • Treatment Plant
  • Industrial Wastewater
  • Reuse
 
]1[. معین پور، ع. (1385)." بررسی کمی و کیفی فاضلاب شهرک صنعتی آمل و بهینه سازی سیستم تصفیه فاضلاب آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست.
]2[. سعیدی، م.، خلوتی، ا.، (1389)." کاهش COD پساب خروجی پالایشگاه های گازی پارس جنوبی به روش انعقاد الکتریکی"، مجله آب و فاضلاب، 40-48.
]3[. خرد پشته، ز.، صالحی نجف آبادی، م. (1392). " کاهش آلاینده های سیانیدی آزاد از پساب صنعتی با روش نور کاتالیزوری در حضور کاتالیزور سنتز شده اکسید تیتانیم- اکسید آلومینیوم"، مجله آب و فاضلاب، 3، 63-70.
]4[. دریجانی،ع.، هاروی، د. (1387). " بررسی آلاینده های محیط زیستی پساب واحد های کشتارگاهی"، مجله علوم کشاورزی و صنایع طبیعی، 15 (1)، 32-39.
[5]. Shokohi, R. (2008). “Municipality and Industrial Wastewater Treatment”, 1st ed., Fanavaran Pub. Co., Tehran.
[6]. Jantrania, AR., Gross, MA. (2004). “Advanced Onsite Wastewater Systems Technologies”, Taylor & Francis, New York.
]7[.  تاجگردون م. (1388). "بررسی کمی و کیفی فاضلاب شهرک صنعتی علی آباد وارائه راهکارهایی جهت بهینه سازی سیستم تصفیه فاضلاب"، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده محیط زیست.
]8[. تکدستان، ا.، پازوکی،م. (1386). " بررسی روش های مختلف استفاده مجدد از پساب فاضلاب جهت مصارف مختلف شهری و غیر شهری با توجه به درجه تصفیه فاضلاب و استاندارد های زیست محیطی"، اولین همایش سازگاری با کم آبی.
]9[. بوستانی،آ.، انصاری،ح. (1389)." بررسی فرایند اجرایی استفاده از پساب در شهر مشهد"، چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، 393-399.
[10]. Qadir, M. D., Wichelns, L., Raschid-Sally, P.G., McCornick, P., Drechsel, A., Bahri (2010)." The challenges of wastewater irrigation in developing countries", Agricultural -Water Management, 97, 561–568.
[11]. Weizhen, L.u., Andrew, A.Y. (2003). “A Preliminary study on potential of developing shower/aundrywastewater reclamation and reuse system.,” Chemosphere, 52, 1451-1459.
[12]. Kalavrouziotis, I.K., and Apostolopoulos, C.A. (2007). “An integrated environmental plan for the reuse oftreated wastewater effluents from WWTP in urban areas.”, Building and Environmental, 42, 1862-1868.
 [13]. WHO. (2005). “Guideline for safe wastewater use –more than just numbers, irrigation and drainage”, California, America.
[14]. Bitton, G. (2005). “Wastewater microbiology”, 3th Ed., John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 118-136.
[15]. Palese, A.M. (2009). “Irrigation of olive groves in Southern Italy with treated municipal wastewater: Effect onmicrobiological quality of soil and fruits”, Agriculture, Ecosystems and Environment, 129, 43-51.
[16]. Gupta, N., Khan, D.K., Santra, S.C. (2009). “Prevalence of intestinal helminth eggs on vegetables grownin wastewater-irrigated areas of Titagarh, west Bengal, India.”, Food Control, 12, 46-54.
]17[.  درایت، ج.، الماسی، ع. (1392). " مقایسه کارایی سیستم های طبیعی تصفیه فاضلاب در حذف کیست تک یاخته و تخم انگل"، مجله آب و فاضلاب، 2،11-18.
]18[.  محوی، ا.ح.،  علوی نخجوان، ن. (1383). " بررسی راندمان حذف دترجنت ها در تصفیه خانه فاضلاب شهرک قدس به روش لجن فعال" ، مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، 10 (2)، 36-41.
] 19 [. کاکاوندی، ب.، جنیدی جعفری، ا. (1391). " بررسی مقایسه ای کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب صاحبقرانیه، اکباتان و جنوب شهر تهران"، مجله تحقیقات نظام سلامت، سال هشتم، شماره 4، 706-713.
[20]. Kihila, J.,  Mtei, K. M.,  Njau, K. N. (2014). " Wastewater treatment for reuse in urban agriculture; the case of Moshi Municipality, Tanzania", Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C.,  72–75, 104–110
]21[. سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران، "بانک اطلاعات تصفیه خانه های فاضلاب شهرک های صنعتی"
]22[. سازمان برنامه و بودجه، (1371). "استاندارد آب آشامیدنی"، نشریه 116-3، وزارت نیرو، ص 5