برنامه‌ریزی درازمدت استفادة دوباره از آب

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه مهندسی بهداشت و محیط زیست

2 تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانش آموخته دانشکده محیط زیست و انرژی

چکیده

با توجه به تمایل به افزایش جمعیت در کشور و به فرض نایل‌شدن به آن و براساس جمعیت 100 میلیون نفر در ده سال آینده، می‌توان تحلیل کرد برای توسعة همه‌جانبه- براساس اطلاعات و داده‌های در دسترس- سالیانه به سرانة آب حدود 2000 متر مکعب نیاز است که برای جمعیت مورد اشاره حدود 200 میلیارد متر مکعب در سال خواهد بود. اما درحال حاضر میزان آب تجدیدپذیر در کشور حدود 120 میلیارد متر مکعب است که نشانگر کمبود آبی حدود 80 میلیارد متر مکعب برای توسعة کشور است. با فرض جمع‌آوری و تصفیة فاضلاب‌های اجتماعات شهری، سالیانه حدود 6 میلیارد متر مکعب آب نامتعارف وجود خواهد داشت که حدود 7-8 درصد کمبود پیشگفته است. اما این میزان آب نامتعارف تأمین‌کنندة حدود 70 درصد نیاز اجتماعات شهری خواهد بود. پس درصورت تصفیة فاضلاب شهری و استفادة دوباره از آن در جوامع، ممکن است مشکل کمبود آب کمرنگ شود. البته برای رسیدن به این هدف نیاز به برنامة بلندمدت سرمایه گذاری در تأسیسات تصفیة فاضلاب است و اولین گام در این برنامه اجرای عملیات پایلوت برای تصفیة تأسیسات فاضلاب برای حصول به سطح‌های مختلف استفادة دوباره است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Long-term Planning for Water Reuse

نویسندگان [English]

  • Nasser Razeghi 1
  • Roya Mansouri 2
1 Department of Environmental Health Engineering, Tehran University of Medical Science
2 M.Sc. graduated, College of Environment and Energy, Science and Research Branch, Islamic Azad University,
چکیده [English]

As there is an intension to facilitate the population growth of the country and if it is assumed to achieve this goal, based on 100 million populations in the country within the coming decade the following analysis is done. Based on literature and data available, the water for overall development is about 2000 cubic meter per capita per year, so we need 200 billion m3/ year. But the yearly renewable water is around 120 billion m3, and consequently there will be a shortage of about 80 billion m3/ year for the development of the country. The sanitary sewage of this population is about 6 billion m3/ year which is about 7-8 percent of the shortage. But it is about 70 percent of water needed in municipal communities. So if the sanitary sewage is treated, it can be reused in communities and the problem of shortage can be coped. To achieve this goal we need a long term planning and investment in treatment of sanitary sewages. So the first phase of this plan is to run pilot plants to treat the effluent of sewage treatment plants at different levels for different reuse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Reuse
  • Water Resource Development
  • Long-term Planning
  • Pilot Plant
- رازقی، ن.، منصوری، ر.، روحانی، پ. (1392). "استفاده دوباره آب (طرح و برنامه)"، شرکت نارون‌آرا.
2- U.S. EPA (2012). “Guidelines for Water Reuse”, EPA/600/R-12/618, U.S. Environmental Protection Agency and U.S. Agency for International Development, Washington, DC.