ارزیابی ضرورت اقتصادی و اجتماعی بازیافت پساب در کشور

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکدة کشاورزی، گروه توسعة روستایی

چکیده

کمبود آب در کشور همگام با رشد جمعیت، افزایش آلودگی، مدیریت ناکارآمد منابع آب و تغییرات اقلیمی تشدید شده است. با بهره‌برداری اصولی و مدیریت‌شده از پساب می‌توان تهدید آلودگی را به فرصت بهره‌مندی از این منبع تبدیل کرد. در این مطالعه، آثار کمبود آب بر فعالیت‌های تولیدی و شاخص‌های کلان کشور بررسی می‌شود، سپس ارتباط فقر چندبعدی خانوارها با منبع تأمین آب آشامیدنی و روش دفع فاضلاب واحد مسکونی ارزیابی می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که زیان کمبود آب در سناریوی خوشبینانه برابر با 34 هزار میلیارد ریال خواهد بود که تا سقف این مبلغ سرمایه‌گذاری در بهبود بهره‌وری آب و بازیافت پساب برای جبران کاهش رشد اقتصادی به‌صرفه است. همچنین، استفاده از آب آشامیدنی ناسالم و دفع غیر بهداشتی فاضلاب در بین خانواده‌های فقیر کشور رواج بیشتری دارد. با توجه به روش‌های فعلی دفع فاضلاب در کشور، لزوم کنترل و هدایت پساب‌ها به منظور استفادة مجدد و کنترل آلودگی آب و خاک اجتناب‌ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Economic and Social Necessity of Water Reuse in Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Yousefi
  • Shakiba Mahdian
Department of Rural Development, Faculty of Agricultural Engineering, Isfahan University of Technology
چکیده [English]

Water scarcity in Iran has worsened as a result of population growth, increasing pollution, poor water management practices, and climate change. Using proper utilization and management of wastewater can provide the ability to cope with pollution threats and take the opportunity to benefit from the new sources of water. In this study, the impact of water scarcity on the production and macroeconomics indicators in Iranian economy was analyzed and in the social appraisal, the relationship between the household poverty and the source of drinking water and sewage disposal unit was evaluated. The results show that in the optimistic scenario, the economic losses of water scarcity is estimated 34000 billion Rials. As a result, an investment in the water efficiency improving programs and water reuse projects is a beneficial strategy for coping with economic losses of water shortages. Furthermore, poverty is more prevalent in the households with no access to public water supply network and sewage collection and disposal unit systems. According to the current methods of sewage disposal in Iran, reuse of wastewater and controlling water and soil pollutions is inevitable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic losses
  • poverty
  • sewage disposal
  • Water Reuse
  • water scarcity
 
[1].   Cosgrove, W. and Rijsberman, F. (2000). “World Water Vision: Making Water Everybody’s Business”, Earthscan Publications, London.
[2].   Alcamo, J., Florke, M., Marker, M. (2007). “Future long-term changes in global water resources driven by socio-economic and climatic changes”, Hydrological Sciences Journal, 52 (2), 247-275.
[3].   Faramarzi, M., Yang, H. and Abbaspour, K. (2010). “Modeling wheat yield and crop water productivity in Iran: Implications of agricultural water management for wheat production”, Agricultural Water Management, 97 (11), 1861–1875.
[4].  محمد ولی سامانی، ج. (1384). "مدیریت منابع آب و توسعه پایدار"، معاونت پژوهشی مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیر بنایی، ص 32.
[5].  سازمان ملل متحد (1384). "راهنمای شاخص¬های نظارتی: آرمانها و اهداف توسعۀ هزاره (تعاریف، دلایل، مفاهیم، منابع)"، مترجم: ارائی، م.م.، گرائی¬نژاد، غ.، عبادی، م.، آذری¬محبی، ر.، ناظم، ب.، پوراصغر، ف.، حصاری، ع. و بزرگزاد، ا.، سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور، تهران.
[6].   United Nations (2011). “The Millennium Development Goals Report 2011”, New York, avaliable online: http://www.un.org/millenniumgoals/11_MDG%20Report_EN.pdf.
[7].  الماسی، ع. (1391). "فاضلاب و مسائل مربوط به آن، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی"، معاونت تحقیقات و فنآوری، جلد اول کتاب جامع بهداشت عمومی، چاپ سوم، فصل 4، گفتار3.
[8].  مرکز آمار ایران (1390). "نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای 1385 و 1390 و سالنامه¬های آماری سالهای مختلف".
[9].  ضیایی، ل. (1393). "محاسبه اثر افزایندگی چرخه آب: روشی برای تعیین بازده آبیاری در مقیاس حوضه"، ماهنامه دانش نما، 23(3)، 137-144.
[10].            Ward, F. and Pulido-Velazquez, M. (2008). “Water conservation in irrigation can increase water use”, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 105(47), 18215-18220
[11].            Cai, X., Rosegrant, M. W. and Ringler, C. (2003). “Physical and economic efficiency of water use in the river basin: implications for efficient water management”, Water Resources Research, 39(1), 1013, doi 10.1029/2001wr000748.
[12].          یوسفی، ع.، خلیلیان، ص. و بلالی، ح. (1390). "بررسی اهمیت راهبردی منابع آب در اقتصاد ایران کاربرد مدل تعادل عمومی"، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی، 25 (1)، 109-120.
[13].          یوسفی، ع.، حسن زاده، م. و کرامت زاده، ع. (1392). "بررسی آثار رفاهی تخصیص بازاری منابع آب در اقتصاد ایران"، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 10(1)، 15-25.
[14].            ICCO (2003). “Initial national communication to united nations framework convention on climate change”, Iran's Climate Change Office; Departmnet of Enviroment; Tehran.
[15].            Alkire, S. and Foster, J. (2011). “Counting and multidimensional poverty measurement”, Journal of Public Economic, 95 (7-8), 476-487.
[16].            Alkire, S. and Santos, M.E. (2010). “Acute multidimensional poverty: A new index for developing countries”; Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI); Working Paper No. 38.
[17].          مرکز آمار ایران (1385). "20 درصد داده¬های خام سرشماری سال 1385"، دسترسی به صورت آنلاین: http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=567
[18].          یوسفی، ع. و عابدی کوپائی، ج. (1393). "طراحی راهبرد جمع­آوری داده­ها در سیستم حسابداری یکپارچه منابع آب"، همایش مدیریت منابع و مصارف آب با تکیه بر توسعه پایدار منطقه البرز مرکزی، موسسه تحقیقات آب، دانشگاه تهران، تهران.
[19].          وزارت نیرو (1382). "سند راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور"، انتشارات روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مدیریت منابع آب ایران، تهران.
[20].          وزارت نیرو (1383). "گزارش عملکرد بیست وپنج ساله، بخش دوم: سیمای امور آب"، وزارت نیرو، تهران.
[21].          مجمع تشخیص مصلحت نظام (1379). سیاست¬های کلی نظام در بخش منابع آب. مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران.
[22].          وزارت نیرو (1391). بسته اجرایی مدیریت منابع آب کشور در برنامه پنجم توسعه، وزارت نیرو، تهران.