ارزیابی آگاهی و مقبولیت عمومی استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده در شهر یزد

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکدة عمران- محیط زیست

چکیده

مقبولیت عمومی علاوه‌بر عامل‌های فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی، نقش مهمی را در موفقیت طرح­های استفادة مجدد از فاضلاب تصفیه‌شده ایفا می­کند. هدف از این پژوهش، بررسی میزان آگاهی مردم شهر یزد درمورد مسائل آب و فاضلاب و مقبولیت عمومی دربارة استفادة مجدد از فاضلاب تصفیه‌شده با روش پرسشنامه‌ای است. 250 پرسشنامه در خرداد و تیرماه 1393 در نقاط مختلف شهر یزد، به‌طور تصادفی بین مردم توزیع و تکمیل شد. براساس نتایج این تحقیق، فقط 13 درصد پاسخگویان آگاهی بالایی دربارة مسائل آب و فاضلاب داشتند. درمجموع، استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده در گزینه­هایی که در تماس کمتری با انسان باشد، مقبولیت بیشتری دارد. به‌خطرافتادن سلامت عمومی (با اهمیت 85 درصد) و جبران کمبود منابع آب (با اهمیت 81 درصد)، مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر مقبولیت عمومی استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده هستند. پاسخگویان با آگاهی بالاتر دربارة مسائل آب و فاضلاب، موافقت کمتری به استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده نشان می­دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of Public Awareness and Acceptance towards Usage of Treated Wastewater in Yazd City

نویسندگان [English]

  • Omid Golshiri
  • Mohammad Reza Alavi Moghaddam
School of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

In addition to technical, economic and environmental factors, public acceptance plays an important role in successful treated wastewater reuse projects. The aim of this study is to evaluate Yazd citizens’ awareness regarding water and wastewater issues and public acceptance towards wastewater reuse by questionnaire-type survey. For this purpose 250 questionnaires were distributed and filled out in various districts of Yazd city in June 2014. Study results showed that, only 13% of respondents had high awareness about water and wastewater issues. In general, the usage of treated wastewater in low human contact alternatives has more acceptability. Public health risk (85%) and redress of water resource shortages (81%) were the most influential factors on public acceptance. Respondents with higher level of awareness about water and wastewater issues have low favorable opinions regarding usage of treated wastewater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Treated Wastewater
  • Public Acceptance
  • Public Awareness
  • Water Recycling
  • Yazd city
 
[1] مرکز آمار ایران. (1390). "سالنامه آماری ایران"، 28، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.
[2]  AQUASTAT. (2008). "Irrigation in the Middle East region in figures", FAO water report, Num. 34, Rome, Italy.
[3] وزارت نیرو. (1389). "ضوابط زیست محیطی استفاده از آب های برگشتی و پساب"، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی.
[4] "نگاهی به وضعیت آب ایران و جهان"، برنامه ریزی و نظارت راهبردی، بر گرفته از http://files.spac.ir ، در تاریخ 10/7/1393.
[5] رحیمی، ح.، خالدی، ه. (1379). "بحران آب در جهان و ایران و راه های مقابله با آن"، اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی، کرمان،941-951.
[6] شرزه ای، غ. (1392). "راهنمای برنامه ریزی، مدیریت و تعیین تعرفه های پساب تصفیه خانه های فاضلاب به منظور استفاده مجدد"، سازمان استاندارد صنعت آب و آبفا، نشریه شماره 409-الف.
[7] Metcalf & Eddy, Asano, T., Franklin, L., Leverenz, L.,Tchobanoglous, G. (2007). "Water Reuse Issues, Technologies and Applications", 1th. Ed., McGraw-Hill Pub. Co., New York.
[8] Po, M., Nancarrow, B. E., Kaercher, J. D. (2003).  "Literature review of factors influencing public perceptions of water reuse", CSIRO Land and Water Technical Report. Num. 54, Australia.
[9] Matos, C., Friedler, E., Monteiro, A., Rodrigues, A., Teixeira, R., Bentes, I., Varajão, J. (2013). "Academics          perception towards various water reuse options: University of Trás-os-Montese Alto-Douro - UTAD Campus (Portugal) as a case study", Urban Water Journal, 11(4), 311-322.
[10] Hartley, T. W. (2006). "Public perception and participation in water reuse", Desalination, 187(1), 115-126.
[11] Friedler, E.,  Lahav, O., Jizhaki,  H., Lahav T. (2006). "Study  of  urban  population  attitudes  towards various  wastewater  reuse  options:  Israel  as  a  case  study",  Journal of Environmental Management, 81(4),  360–410.
[12] Buyukkamaci, N., Alkan, H.S. (2013). "Public acceptance potential for reuse applications in Turkey", Resources, Conservation and Recycling, 80, 32-35.
[13] Ahmad, S. )1991(. "Public attitude towards water and water reuse", Water Science and Technology, 23, 2165-2170.
[14] Baumann, D., Kasperson, R. )1974(. "Public acceptance of  renovated waste water: myth and reality", Water Resources Research, 10 (4), 667-673.
[15] Baumann, D.D. )1983(. "Social acceptance of  water  reuse", Applied Geography, 3, 79–84.
[16] Robinson, K.G., Robinson, C.H., Hawkins, S.A. )2005(. "Assessment of public perception regarding wastewater  reuse", Water Science and Technology, 5 (1), 59 – 65.
[17] Kantanoleon, N.,  Zampetakis,  L., Manios,  T. (2007). "Public perspective towards wastewater reuse in a medium size, seaside, Mediterranean city: a pilot survey", Resources, Conservation and Recycling, 50(3), 282–292.
[18] Marks, J., Cromar, N., Fallowfield, H., Oemcke, D. (2003). "Community experience and perceptions of water reuse", Water Science and Technology, 3 (3), 9 – 16.
[19] Marks, J.S., Martin, B., Zadoroznyj, M., (2006). "Acceptance of  water recycling in Australia: national  baseline data", Water Science and Technology, 33 (2), 151 – 157.
[20] Domènech, L., Saurí,  D. (2010). "Socio-technical transitions in water scarcity contexts: public acceptance of greywater reuse technologies in the Metropolitan Area of Barcelona", Resources, Conservation and Recycling, 55(1), 53–62.
[21] DuBose, K. (2009). "A Survey of Public Opinion for Water Reuse in Corvillas, Oregon:  Attitudes, Values and Preferences", Master of Public Policy Program, Oregon State University.
[22] Bruvold, W.H. (1988). "Public opinion on water reuse options", Journal W.P.C.F., 60 (1), 45–49.
[23] Denlay, J., Dowsett, B. (1994). "Water Reuse the most reliable water supply available", Report prepared as part of  the Sydney Water Project, Friends of the Earth Inc., Sydney, Australia, 57.
[24] Jeffrey, P., Jefferson, B. (2003). "Public receptivity regarding in-house water recycling: results from a UK survey", Water Science and Technology, 3 (3), 109–116.
[25] Dolnicar, S., Schafer, A.I. (2009). "Desalinated versus recycl ed water: public perceptions and profiles of the accepters", Journal of Environmental Management, 90 (2), 888 – 900.
[26] Bruvold, W.H., Ward, P.C. (1970). "Public attitudes toward uses of reclaimed wastewater", Water & sewage works, 120-122.
[27] Friedler, E., Lahav, O. (2006). "Centralised urban wastewater reuse: what is the public attitude?”, Water Science and Technology, 54(6), 423-430.
[28] شرکت مدیریت منابع آب ایران (1386). "نظام نامه پایش کیفی پساب خروجی از تصفیه خانه های فاضلاب شهری به منظوراستفاده مجدد در مصارف کشاورزی"، وزارت نیرو.
[29] دفتر آمار و اطلاعات معاونت برنامه ریزی استانداری یزد (1390). " آمار جمعیت شناسی استان یزد"، استانداری یزد.
[30] فربد، ا.، اولادی، ب.، عباسی، ن. (1393). "تحلیل داده­های پرسشنامه­ای به کمک نرم افزار SPSS"، چاپ اول، انتشارات عابد، تهران.