تحلیل کیفی موانع اجتماعی- فرهنگی استفاده از آب بازیافتی

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 مازندران، دانشگاه مازندران، دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی، گروه علوم اجتماعی

2 تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکدة علوم اجتماعی

چکیده

تحقیق حاضر، برای نخستین‌بار در ایران از منظری جامعه‌شناختی به بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده پرداخته است. در این تحقیق، با استفاده از روش کیفی، درک زنان از فاضلاب تصفیه‌شده، علل این ادراک و شروط آن‌ها برای استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده را بررسی کرده‌ایم. این پژوهش بر اساس مصاحبه‌های نیمه‌ساخت‌یافته با مجموعه‌ای از زنان در فضای دانشگاهی (دانشگاه علامه طباطبایی) صورت گرفته است. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که اگرچه پاسخگویان، بحران آب را درک کرده‌اند، تمایلی به استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده ندارند. در این تحقیق، عواملی چون حس تنفر، ادراک خطر، حس سرایت، بی‌اعتمادی و غیره از عوامل بازدارندة پذیرش فاضلاب تصفیه‌شده شناخته شد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که اجرای پروژة کاربرد فاضلاب تصفیه‌شده، نیازمند شناخت موانع اجتماعی و فرهنگی است تا بر اساس این شناخت، سازوکارهای اجتماعی برای اجرای موفقیت‌‌‌آمیز پروژه فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Qualitative Analysis of Social - Cultural Barriers of Using Recycled Water

نویسندگان [English]

  • Sadegh Salehi 1
  • Mahshid Talebi Somehsaraee 2
1 Faculty of Humanities & Social Sciences, University of Mazandaran
2 Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aims at investigating social and cultural barriers to the use of recycled water for the first time in Iran from the sociological perspective. Applying qualitative methods, the understanding of women from water recycling and causes and conditions for the use of recycled water was studied. The required data was collected by using semi-structured interviews with a number of women. The interviews were taken place on campus (Allameh Tabatabai University). Findings of the study indicate that the respondents have understood the climate crisis, but are reluctant to use recycled water. The results also show that factors such as hatred, risk perception, sensation spread distrust and acceptance of recycled water were playing as inhibiting factors. The results indicate that doing the recycled water projects, need to recognize social and cultural barriers. This suggests to the policy makers that social mechanisms should be provided to the successful implementation of the project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural barriers
  • qualitative methods
  • recycled water
  • social barriers
  • Women
 
]1[. جلیل خانی، ب. (1388)؛ بررسی و ارائه راه کارهای اصلاح الگوهای مصرف آب در استان زنجان؛ انتشارات فرمانداری زنجان.
[2]. Julian, M. P, Karcher, Nancarrow. (2003); Factors influencing public perceptions of water reuse; CSIRO Land and Water.
[3]. Hoorens, S.K.G and Bots P.W.G (2002), ‘Information Needs in Groundwater Protection Policy: Agenda-Setting for Knowledge Development’, Knowledge, Technology & Policy, winter, Vol. 14, No. 4, p. 75-93
]4[. جبلی، ج. (1378)؛ جنبه های زیست محیطی استفاده از پساب ها در آبیاری؛ کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.
[5]. Melborne Water (1998); Exploring Community attitudes to water conservation and effluent reuse; A consultancy report prepared by Open Mind Group; StKilda; Victoria.
[6]. Dolincar, S., Hurlimann, A. and Grun, B. (2011), ‘What affects public acceptance of recycled and desalinated water? ‘ Water Res. January; 45 (2): 933-943.
]9[. ساروخانی، ب. (1385)؛ روش های تحقیق در علوم اجتماعی؛ جلد اول؛ اصول و مبانی تهران؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ چاپ دوازدهم .
[10]. Baumann, D. (1983), ‘Social acceptance of water reuse’, Applied Geography3, 79-84
[11]. Hartley, T.W. (2005), Public perception and participation in water reuse, Desalination, Vol. 187, p. 115-126
]12[. دلاور، ع. (1385)؛ مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی؛ تهران؛ رشد؛ چاپ پنجم.
]13[. صادقی فسایی، س. (1388)؛ تصور زنان نسبت به خشونت خانگی علیه آنها (مطالعه ای کیفی)؛ فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی؛ شماره 20؛ صص 111- 138.
]14[سفیری، خ. (1388)، روش تحقیق کیفی، تهران: انتشارات پیام پویا.
]15[. فلیک، ا. (1387)؛ درآمدی بر تحقیق کیفی؛ ترجمه هادی جلیلی؛ تهران؛ انتشاران نشر نی.
[16]. Guba, E.G., Lincoln, Y.S. (1989). Forth generation evaluation. Newbury park, CA: sage.
]17[.محمدپور، ا (1390). روش تحقیق کیفی، ضد روش 2، مراحل و رویه­های عملی د روش­شناسی کیفی. تهران: انشارات جامعه شناسان.
[18]. Salehi, S. (2013); New Environmental Paradigm and Environmental Behavior;  Journal Of Environmental Education; Under Consideration.
[19]. Rozin, P. & Fallon. (1987); A perspective on disgust; Psychological Reports; 94; 33-41.
[20]. Jeffrey,P. & Jefferson,B. (2002); Public receptivity regarding in-house water recycling;  Results from a UK survey; Paper presented at the Enviro 2002 Convention and Exhibition; Melbourne; Australia.
[21]. Hamilton, G. R, & Greenfield, P. F. (1991); Public reuse of treated wastewater; Proceedings of the Australian Water and Wastewater Association 14th Federal Convention(vol.1,pp.497-506); Perth; 17-2 March.
[22]. Kaercher; J. D. M & Nancarrow, B. E.(2003); Water recycling community discussion meeting; Perth; Australian Research Centre for Water in Society.
 [23].  Bruvold, W. (1988); Public opinion on water reuse options; Journal WPCF; 60(1); 45-49.
 [24]. Jeffery, P.(2002); Public attitudes to in-house water recycling in England and Walse; Journal of the Chartered Institution of Water and Environmental Mamagement; 16,214-217.
[25]. Nancarrow, B.E., Karcher, J.D. * Po,M. (2002); Community attitudes to waterrestrictions policies and alterative water; A longitudinal analysis; 1988-2002; Perth; CSIRO Land and Water.
 [26]. Leovy, J. (1997); Reclaimed waste water may eases state’s thirst; Los Angeles Times.