نمایه نویسندگان

آ

 • آیتی، بیتا مطالعة قابلیت سامانة راکتور ایرلیفت ناپیوستة پشت سر هم در تصفیة فاضلاب نفتی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 119-128]

ا

 • ابریشمی، علی بررسی اثر آبیاری آفتابگردان روغنی با پساب تصفیه‌شده شهری بر رشد و عملکرد گیاه و کیفیت خاک [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 27-40]
 • ارست، مینا بررسی خصوصیات خاک تحت تأثیر آبیاری با آب های غیرمتعارف در دو عمق سطحی و تحتانی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 141-149]
 • اکبرپور طلوتی، احمد برآورد پتانسیل تولید بیوگاز و برق از فاضلاب شهری در کشور [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 41-48]
 • المدرس، عباس تولید بیوانرژی از گیاه سورگوم شیرین آبیاری شده با پساب در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوت [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 151-157]

ب

 • بی‌پروا، پوریا برآورد پتانسیل تولید بیوگاز و برق از فاضلاب شهری در کشور [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 41-48]
 • بدلیانس قلی کندی، گاگیک بررسی اثر آبیاری آفتابگردان روغنی با پساب تصفیه‌شده شهری بر رشد و عملکرد گیاه و کیفیت خاک [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 27-40]

پ

 • پازوکی، مریم به کارگیری روش های آماری برای افزایش دقت مدلسازی تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 187-198]

ت

 • ترابیان، علی مدل سازی آماری و بهینه سازی فرایند تصفیة فاضلاب صنعتی مجتمع فولاد مبارکه به روش سطح پاسخ [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 159-171]
 • تقی پور، شبنم مطالعة قابلیت سامانة راکتور ایرلیفت ناپیوستة پشت سر هم در تصفیة فاضلاب نفتی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 119-128]

ث

 • ثقفی، سحر بررسی مقایسه‌ای کاربری پساب خروجی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب صنعتی با رویکرد مصرف انرژی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 7-15]

ج

 • جعفری، محمد بررسی خصوصیات خاک تحت تأثیر آبیاری با آب های غیرمتعارف در دو عمق سطحی و تحتانی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 141-149]
 • جمشیدی، شروین بررسی اثر آبیاری آفتابگردان روغنی با پساب تصفیه‌شده شهری بر رشد و عملکرد گیاه و کیفیت خاک [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 27-40]

ح

 • حاجیلو، فتانه تحلیل پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مصرف پساب های بازیافتی براساس منطق فازی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 129-140]
 • حسنلو، حامد به کارگیری روش های آماری برای افزایش دقت مدلسازی تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 187-198]
 • حضرتی، حسین دامنه کاربرد فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی و اهمیت مدیریت صحیح آن در کشور [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 93-102]

خ

 • خاکسار، عبدالرضا مطالعة حذف آرسنیک از آب سنتتیک با استفاده از کربن فعالشده از پوست گردو [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 49-58]
 • خسروی، حسن بررسی خصوصیات خاک تحت تأثیر آبیاری با آب های غیرمتعارف در دو عمق سطحی و تحتانی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 141-149]

د

 • داوودی نژاد، مصطفی برآورد پتانسیل تولید بیوگاز و برق از فاضلاب شهری در کشور [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 41-48]
 • درودی، ابوالفضل بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر تصفیة فاضلاب توسط راکتور ناپیوستة متوالی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 173-185]

ر

 • رازقی، ناصر برنامه‌ریزی درازمدت استفادة دوباره از آب [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-5]

ز

 • زارع، سید سجاد ارتقای بازدهی فرایند هوازی- ته‌نشینی- بی‌هوازی در کاهش حجم لجن در راکتور ناپیوستة متوالی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 71-80]
 • زهتابیان، غلامرضا بررسی خصوصیات خاک تحت تأثیر آبیاری با آب های غیرمتعارف در دو عمق سطحی و تحتانی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 141-149]

س

 • سیدسراجی، میرحسن به کارگیری روش های آماری برای افزایش دقت مدلسازی تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 187-198]
 • سرگلزایی، جواد بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر تصفیة فاضلاب توسط راکتور ناپیوستة متوالی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 173-185]

ش

 • شاکری، حسین ارائة الگوریتم مبتنی بر ریسک برای انتخاب گزینة برتر بازیافت پساب [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 103-118]
 • شایگان، جلال دامنه کاربرد فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی و اهمیت مدیریت صحیح آن در کشور [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 93-102]

ص

 • صادقی، سیدحمیدرضا مهار رواناب و هدررفت خاک با استفاده از کاربرد ترکیبی ورمی‌کمپوست و ویناس [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 81-91]

ط

 • طاهریون، مسعود مدل سازی آماری و بهینه سازی فرایند تصفیة فاضلاب صنعتی مجتمع فولاد مبارکه به روش سطح پاسخ [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 159-171]

ع

 • علی قارداشی، ابوالقاسم مطالعة حذف آرسنیک از آب سنتتیک با استفاده از کربن فعالشده از پوست گردو [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 49-58]
 • علوی مقدم، سید محمدرضا ارزیابی آگاهی و مقبولیت عمومی استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده در شهر یزد [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 17-26]

ف

 • فلاح نژاد، ملیحه بررسی مقایسه‌ای کاربری پساب خروجی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب صنعتی با رویکرد مصرف انرژی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 7-15]

ق

 • قاسمی، وحید تحلیل پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مصرف پساب های بازیافتی براساس منطق فازی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 129-140]

ک

 • کاظمی بلگه شیری، محمدجواد مطالعة حذف آرسنیک از آب سنتتیک با استفاده از کربن فعالشده از پوست گردو [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 49-58]
 • کریمی، زینب مهار رواناب و هدررفت خاک با استفاده از کاربرد ترکیبی ورمی‌کمپوست و ویناس [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 81-91]

گ

 • گلبابایی کوتنایی، فرشاد بررسی مقایسه‌ای کاربری پساب خروجی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب صنعتی با رویکرد مصرف انرژی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 7-15]
 • گلشیری، امید ارزیابی آگاهی و مقبولیت عمومی استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده در شهر یزد [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 17-26]

م

 • مسعودی، سید محمدعلی بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر تصفیة فاضلاب توسط راکتور ناپیوستة متوالی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 173-185]
 • معماری پور، علیرضا مدل سازی آماری و بهینه سازی فرایند تصفیة فاضلاب صنعتی مجتمع فولاد مبارکه به روش سطح پاسخ [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 159-171]
 • منصوری، رویا برنامه‌ریزی درازمدت استفادة دوباره از آب [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 1-5]
 • مهردادی، ناصر بررسی مقایسه‌ای کاربری پساب خروجی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب صنعتی با رویکرد مصرف انرژی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 7-15]
 • مهردادی، ناصر ارتقای بازدهی فرایند هوازی- ته‌نشینی- بی‌هوازی در کاهش حجم لجن در راکتور ناپیوستة متوالی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 71-80]

ن

 • نایب، حسین به کارگیری روش های آماری برای افزایش دقت مدلسازی تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 187-198]
 • نبی بید هندی، غلامرضا بررسی مقایسه‌ای کاربری پساب خروجی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب صنعتی با رویکرد مصرف انرژی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 7-15]
 • نظیف، سارا ارتقای بازدهی فرایند هوازی- ته‌نشینی- بی‌هوازی در کاهش حجم لجن در راکتور ناپیوستة متوالی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 71-80]
 • نظیف، سارا ارائة الگوریتم مبتنی بر ریسک برای انتخاب گزینة برتر بازیافت پساب [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 103-118]

ه

 • هاشمیانفر، سیدعلی تحلیل پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مصرف پساب های بازیافتی براساس منطق فازی [دوره 2، شماره 2، 1394، صفحه 129-140]
 • هاشمی ریان، زهرا مهار رواناب و هدررفت خاک با استفاده از کاربرد ترکیبی ورمی‌کمپوست و ویناس [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 81-91]

ی

 • یوسفی، اعظم ضد عفونی‌کردن فاضلاب شهری توسط سامانه‌های دوغابی و سیمانی نانوذرات TiO2 [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 59-69]