موضوعات = مدیریت، اقتصاد و اجتماع
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مصرف پساب های بازیافتی براساس منطق فازی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 129-140

فتانه حاجیلو؛ وحید قاسمی؛ سیدعلی هاشمیانفر


2. ارزیابی ضرورت اقتصادی و اجتماعی بازیافت پساب در کشور

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 1-7

علی یوسفی؛ شکیبا مهدیان


3. تحلیل کیفی موانع اجتماعی- فرهنگی استفاده از آب بازیافتی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 67-77

صادق صالحی؛ مهشید طالبی صومعه سرایی