موضوعات = منابع آب
تعداد مقالات: 5
1. ارائة الگوریتم مبتنی بر ریسک برای انتخاب گزینة برتر بازیافت پساب

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 103-118

حسین شاکری؛ سارا نظیف


2. بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر تصفیة فاضلاب توسط راکتور ناپیوستة متوالی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 173-185

سید محمدعلی مسعودی؛ جواد سرگلزایی؛ ابوالفضل درودی


3. مهار رواناب و هدررفت خاک با استفاده از کاربرد ترکیبی ورمی‌کمپوست و ویناس

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 81-91

سیدحمیدرضا صادقی؛ زهرا هاشمی ریان؛ زینب کریمی


4. ارزیابی آثار آبیاری با فاضلاب تصفیه‌‌شده بر برخی خصوصیات خاک

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 17-24

اعظم ابوالحسنی زرجوع؛ غلامرضا زهتابیان؛ ناصر مشهدی؛ حسن خسروی؛ مهدی سلطانی گردفرامرزی


5. تصفیة پساب های دارویی با استفاده از فناوری آب زیربحرانی و فو قبحرانی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 9-16

شیرین فلامرزیان؛ امید توکلی؛ رضا ضرغامی