موضوعات = منابع آب
بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر تصفیة فاضلاب توسط راکتور ناپیوستة متوالی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 173-185

سید محمدعلی مسعودی؛ جواد سرگلزایی؛ ابوالفضل درودی


مهار رواناب و هدررفت خاک با استفاده از کاربرد ترکیبی ورمی‌کمپوست و ویناس

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 81-91

سیدحمیدرضا صادقی؛ زهرا هاشمی ریان؛ زینب کریمی


تصفیة پساب های دارویی با استفاده از فناوری آب زیربحرانی و فو قبحرانی

دوره 1، شماره 1، بهمن 1393، صفحه 9-16

شیرین فلامرزیان؛ امید توکلی؛ رضا ضرغامی


ارزیابی آثار آبیاری با فاضلاب تصفیه‌‌شده بر برخی خصوصیات خاک

دوره 1، شماره 1، بهمن 1393، صفحه 17-24

اعظم ابوالحسنی زرجوع؛ غلامرضا زهتابیان؛ ناصر مشهدی؛ حسن خسروی؛ مهدی سلطانی گردفرامرزی