کلیدواژه‌ها = بازیافت پساب
تحلیل پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مصرف پساب های بازیافتی براساس منطق فازی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 129-140

فتانه حاجیلو؛ وحید قاسمی؛ سیدعلی هاشمیانفر


ارزیابی ضرورت اقتصادی و اجتماعی بازیافت پساب در کشور

دوره 1، شماره 1، بهمن 1393، صفحه 1-7

علی یوسفی؛ شکیبا مهدیان