نویسنده = جعفری، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خصوصیات خاک تحت تأثیر آبیاری با آب های غیرمتعارف در دو عمق سطحی و تحتانی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 141-149

مینا ارست؛ غلامرضا زهتابیان؛ محمد جعفری؛ حسن خسروی