نویسنده = مهشید طالبی صومعه سرایی
تحلیل کیفی موانع اجتماعی- فرهنگی استفاده از آب بازیافتی

دوره 1، شماره 1، بهمن 1393، صفحه 67-77

صادق صالحی؛ مهشید طالبی صومعه سرایی