همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

مهندس میترا بیات

مدیر داخلی

mitra.bayat@ut.ac.ir
021-66954041